Alectas historia

Alectas historia sträcker sig tillbaka till 1917. Ända sedan starten har vi haft ett enda uppdrag – att se till att tjänstepensionen får ett så stort värde som möjligt för både arbetsgivare och anställda. Genom åren som förflutit har flera miljoner människor fått en tryggare tillvaro genom sin tjänstepension hos Alecta. Idag betalar vi årligen ut omkring 15 miljarder kronor till våra kunder.

Alecta lade grunden för dagens tjänstepensioner

Dagens system med tjänstepension enligt ITP-planen kom till år 1960. Men redan från starten bidrog Alecta med två innovationer som var banbrytande för sin tid: pensionen blev fonderad och oantastbar. Det stärkte individens ställning genom att det blev möjligt att byta arbetsgivare utan att mista sin pension. Pensionen blev en rättighet, inte ett villkorat tack för lång och trogen tjänst. Bolagets start 1917 är på många sätt födelseåret för de svenska tjänstepensioner vi har idag.

 1. Pensionen följde den anställde, inte arbetsgivaren. För hundra år sedan var det vanligt att man som anställd förlorade hela sin pensionsrätt när man bytte jobb. Men om arbetsgivaren tecknade en pensionsförsäkring i Alecta blev pensionen fonderad. Med det menas att man började sätta av riktiga pengar istället för att bara ställa ut ett tomt löfte som arbetsgivaren hoppades kunna infria i en osäker framtid. Med en sådan ordning behöll också den anställde rätten till sin intjänade pension även när anställningen upphörde. Det betydde mycket för de anställdas benägenhet att våga byta jobb och även för företagens möjligheter att kunna rekrytera rätt kompetens.
 2. Tjänstepensionen blev oantastbar. Före Alectas tillkomst var pensionen ofta en på nåder given belöning för lång och trogen tjänst. Det hände att pensionslöftet plötsligt drogs tillbaka eller visade sig vara värdelöst, exempelvis vid en konkurs. Genom oantastbarheten blev pensionen ansedd som en i efterskott utbetalad del av lönen. Genom en stark försäkringsgivare som Alecta kunde man lita på tryggheten, även om den egna arbetsgivaren hamnade på obestånd.

Den tjänstepension Alecta erbjöd redan 1917 betydde också mycket för den enskildes ekonomiska trygghet i en tid när de allmänna trygghetssystemen ännu var få och svaga. Vår historia är på så sätt en del i bygget av ett modernare och tryggare Sverige.

Viktiga händelser i vår historia

 • 1917 bildas Alecta, då under namnet Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. Vår allra första kund blir Föreningen Handarbetets vänner.
 • 1929 går vi samman med Pensionsanstalten Sverige och byter namn till Svenska Personal - Pensionskassan.
 • 1935 grundas Kamratföreningen som alltsedan dess anordnar förkovran och aktiviteter för företagets anställda.
 • 1942 datoriseras vi genom att en "IBM-maskinanläggning" utför fondberäkningen istället för de tidigare hålkorten.
 • 1956 upphör Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP) som vi administrerat sedan1922. Vi får dock förtroendet att administrera även efterföljaren Kommunernas Pensionsanstalt (KPA).
 • 1960 får vi uppdraget att förvalta den helt nya ITP-planen, Industrins tilläggspension.
 • 1967 fyller bolaget 50 år. Kung Gustaf VI Adolf deltar i firandet.
 • 1973 får äntligen de privatanställda arbetarna en tjänstepension. Försäkringarna administreras av Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) som blir en del av Alecta.
 • 1974 blir ITP ett heltäckande kollektivavtal. Alecta flyttar från Nybrogatan till sina nuvarande lokaler på  Regeringsgatan 107 i Stockholm.
 • 1977 tillkommer ITPK som en följd av den sänkta pensionsåldern i Sverige.
 • 1990 "Tiotaggarmarknaden" uppstår när anställda med lön över tio inkomstbasbelopp tillåts lämna ITP-planen. ITPK-försäkringen blir fritt valbar för alla.
 • 2000 säljs dotterbolagen SPP Liv och SPP Fonder till Handelsbanken.
 • 2001 ändras moderbolagets namn till Alecta.
 • 2007 träder det nya ITP-avtalet i kraft. Alecta Optimal Pension blir både valbar produkt och förvalsalternativ i den nya ITP-planen.
 • 2009 utses Alecta utsedda till valbart bolag inom Avtalspension SAF-LO.
 • 2010 blir Alecta ett valbart alternativ även för statligt anställda inom PA 03.
 • 2013 utses Alecta till förvalsbolag inom ITP under ytterligare en avtalsperiod.
 • 2015 blir Alecta ett valbart alternativ för kommun- och landstingsanställda inom avtalen KAP-KL och AKAP-KL

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?